Polityka prywatności

POLITYKA PRYWATNOŚCI Rynek Szkolny

Szanujemy Twoją prywatność i dbamy o ochronę Twoich danych osobistych. Przedmiotowa Polityka Prywatności ma na celu dostarczyć informacji, w jaki sposób postępujemy z Twoimi danymi osobowymi. Dowiesz się także o przysługujących Ci prawach oraz o tym, jak obowiązujące przepisy chronią Ciebie i Twoje dane osobowe. Na podstawie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływy takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz.Urz.UE L2016, Nr 116) inaczej nazywanym RODO, informujemy, że od dnia 25 maja 2018 roku obowiązują następujące zasady przetwarzania przez nas danych osobowych.

I. ADMINISTRATOR DANYCH OSOBOWYCH I POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Administratorem Państwa danych osobowych są: PS PRACOWNIE SZKOLNE Piotr Mackiewicz Aleja Wilanowska 7/74 Kod pocztowy 02-765 Warszawa, NIP 5211414876 i ITB Vega ul. Generalska 6/40 Bydgoszcz, NIP: 554-161-57-50 , zwani dalej „Administratorem”.

 2. Administrator prowadzi serwis internetowy za pośrednictwem strony internetowej: RynekSzkolny.pl , dalej zwana „Stroną”.

 3. Użytkownikiem Strony, dalej zwany „Użytkownikiem” jest każdy podmiot korzystający ze Strony.

 4. Administrator świadczy za pośrednictwem Strony następujące usługi elektroniczne:

− założenie i prowadzenie konta Użytkownika

− umożliwienie skorzystania z formularza kontaktowego

− umożliwienie zamieszczenia ogłoszenia poprzez formularz

 1. Dane osobowe to informacje o zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osobie fizycznej.

 2. Przetwarzaniem danych osobowych jest praktycznie każda czynność na danych osobowych, np. zbieranie, przechowywanie, utrwalanie, porządkowanie, modyfikowanie, przeglądanie, wykorzystywanie, udostępnianie, ograniczanie, usuwanie lub niszczenie.

 3. Administrator przetwarza dane osobowe Użytkowników wyłącznie do celów, dla których zostały przez nich podane.

 4. W razie pytań dotyczących przetwarzania Twoich danych osobowych oraz przysługujących Ci praw, skontaktuj się z nami:

  mailowo z przedstawicielem Administratora zajmującym się ochroną danych osobowych: kontakt@rynekszkolny.pl

II. PODSTAWA PRAWNA I CEL PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

 1. Administrator może przetwarzać następujące dane osobowe Użytkowników, dokonujących zakupów drogą elektroniczną: imię i nazwisko; adres poczty elektronicznej; adres dostawy (ulica, numer domu, numer lokalu, kod pocztowy, miejscowość, kraj) i numer kontaktowy, adres zamieszkania/prowadzenia działalności/siedziby (jeżeli jest inny niż adres dostawy), dane związane z realizacją zamówienia, w tym płatnością. W wypadku użytkowników lub klientów niebędących konsumentami Administrator może przetwarzać dodatkowo nazwę firmy oraz numer identyfikacji podatkowej (NIP) klienta. Podanie danych osobowych, o których mowa powyżej może być niezbędne do zawarcia i realizacji umowy sprzedaży lub umowy o świadczenie usługi elektronicznej. Zakres wymaganych do zawarcia umowy danych wskazany jest w formularzu oraz w Regulaminie.

 2. Twoje dane, podane dobrowolnie przez Ciebie przetwarzamy w następujących celach:

  1. Wyświetlanie stron www zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f RODO

  2. Założenie i prowadzenie konta Użytkownika zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. b RODO

  3. Świadczenia usług wymagających założenia konta zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. b RODO

  4. Zagwarantowania bezpieczeństwa świadczonych usług sprzedaży internetowej poprzez rejestrację adresów IP Użytkowników Strony, zgodnie z naszym prawnie uzasadnionym interesem na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO, czyli zapewnieniem bezpieczeństwa prowadzenia usług świadczonych drogą elektroniczną)

  5. Realizacji złożonego zamówienia i obsługi reklamacji zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. c RODO

  6. Statystyki korzystania z poszczególnych funkcjonalności Strony oraz ułatwienie korzystania ze Strony oraz zapewnienie bezpieczeństwa informatycznego Strony zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f

RODO

  1. Ustalenia, dochodzenie i egzekucja roszczeń zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f RODO

  2. Udzielenia odpowiedzi na zapytanie zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f RODO

  3. Rozpatrzenia reklamacji, wniosków oraz odwołań, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b-c i lit. f RODO

III. OKRES CZASU, W KTÓRYM PRZECHOWYWANE SĄ DANE OSOBOWE

 1. Okres przetwarzania danych zależy od rodzaju świadczonej usługi i celu przetwarzania. Okres przetwarzania danych określony może także wynikać z przepisów, w przypadku, gdy stanowią one podstawę przetwarzania.

 2. Twoje dane osobowe przechowujemy przez okres posiadania konta Użytkownika na Stronie dla celów realizacji obsługi konta oraz związanych z nim funkcjonalności oraz innych usług zgodnie z Regulaminem sprzedaży drogą elektroniczną. Po usunięciu konta Twoje dane zostaną zanonimizowane, za wyjątkiem następujących danych osobowych, które pozostawimy dla celów rozpatrywania skarg oraz roszczeń związanych z korzystaniem z usług Administratora, dochodzeniem lub obroną przed roszczeniami.

 3. W przypadku, gdy podstawę przetwarzania stanowi niezbędność do zawarcia i wykonania umowy, dane będą przetwarzane przez czas świadczenia usługi lub zrealizowania zamówienia do momentu wykonania umowy oraz zakończenia okresu posprzedażowego uprawniającego do określonych roszczeń względem Administratora (np. rękojmia/gwarancja).

 4. Jeśli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody, dane przetwarzane są do jej wycofania lub zgłoszenia skutecznego sprzeciwu lub skutecznego żądania usunięcia danych.

 5. W przypadku przetwarzania danych na podstawie uzasadnionego interesu Administratora – dane przetwarzane są przez okres umożliwiający jego realizację lub do zgłoszenia skutecznego sprzeciwu względem przetwarzania danych albo w przypadku braku sprzeciwu – do czasu istnienia tego uzasadnionego interesu.

 6. Dane przetwarzane do celu obsługi zapytań ofertowych i wsparcia technicznego będą przechowywane przez czas trwania korespondencji. W przypadku dalszego zainteresowania naszym produktem/usługą, akceptacji naszej propozycji cenowej, będą przetwarzane w celu niezbędnym do realizacji umowy zgodnie z pkt 5 powyżej.

 7. Okres przetwarzania danych może być przedłużony w przypadku, gdy przetwarzanie jest niezbędne do ustalenia, dochodzenia lub obrony przed ewentualnymi roszczeniami, a po tym okresie, jedynie w przypadku i w zakresie, w jakim będą wymagać tego przepisy prawa. Twoje dane będziemy przetwarzać tylko przez okres, w którym będziemy mieć ku temu podstawę prawną, a więc do momentu, w którym:

  1. przestanie ciążyć na nas obowiązek prawny, zobowiązujący nas do przetwarzania Twoich danych

  2. ustanie możliwość dochodzenia roszczeń związanych z umową zawartą przez Stronę przez którąkolwiek ze stron

  3. cofniesz zgodę na przetwarzanie danych, jeśli to ona była jego podstawą lub zgłosisz sprzeciw przeciwko przetwarzaniu – w zależności od tego, co ma zastosowanie w danym przypadku i co nastąpi najpóźniej.

 8. Po upływie okresu przetwarzania, dane są nieodwracalnie usuwane lub anonimizowane.

IV. KOMU ADMINISTRATOR PRZEKAZUJE DANE OSOBOWE

 1. W związku z realizacją usług przez Administratora Twoje dane osobowe mogą być ujawniane zewnętrznym podmiotom, w tym w szczególności dostawcom usług IT, w tym odpowiedzialnym za obsługę systemów informatycznych służących do świadczenia usług przez Internet, podmiotom, takim jak banki i operatorzy płatności w przypadku, gdy składając zamówienie podmiot danych skorzystał ze sposobu płatności elektronicznych, podmiotom świadczące usługi księgowe, rachunkowe, firmy realizujące usługi kurierskie i przesyłkowe, przewoźnikiem lub pośrednikiem realizującym przesyłki na zlecenie Administratora, agencjom marketingowym (w zakresie usług marketingowych), podmiotom świadczącym usługi prawne lub księgowe, kurierom, podmiotom świadczącym na rzecz Administratora inne drobne usługi niezbędne do wykonania zawieranej umowy.

 2. Twoje dane mogą zostać ujawnione właściwym organom bądź osobom trzecim, które zgłoszą żądanie udzielenia takich informacji, w oparciu o odpowiednią podstawę prawną, z której wynika obowiązek prawny udzielenia informacji oraz zgodnie z przepisami obowiązującego prawa -udostępniamy Twoje dane osobowe, jeżeli zwrócą się do nas o to uprawnione organy państwowe, w szczególności jednostki organizacyjne prokuratury, Policja, Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów lub Prezes Urzędu Komunikacji Elektronicznej.

V. PRAWA OSOBY, KTÓREJ DANE OSOBOWE PRZETWARZAMY

 1. Zapewniamy realizację Twoich uprawnień wskazanych poniżej. Możesz realizować swoje prawa przez zgłoszenie żądania na dane kontaktowe wskazane w art. I ppkt.7. Osobie, której dane dotyczą przysługują następujące prawa:

   1. Prawo do sprostowania danych

Masz prawo do sprostowania i uzupełnienia podanych przez siebie danych osobowych. W odniesieniu do pozostałych danych osobowych masz prawo żądać od nas sprostowania tych danych (jeżeli są nieprawidłowe) oraz ich uzupełnienia (jeżeli są niekompletne).

   1. Prawo do sprzeciwu wobec wykorzystania danych

Masz prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw wobec wykorzystania Twoich danych osobowych, w tym profilowania, jeżeli przetwarzamy Twoje dane w oparciu o nasz prawnie uzasadniony interes, np. w związku prowadzeniem statystyki korzystania z poszczególnych funkcjonalności Strony oraz ułatwieniem korzystania ze Strony, a także badaniem satysfakcji. Jeżeli Twój sprzeciw okaże się zasadny i nie będziemy mieli innej podstawy prawnej do przetwarzania Twoich danych osobowych, usuniemy Twoje dane, wobec wykorzystania których wniosłeś sprzeciw.

   1. Prawo do usunięcia danych (prawo do bycia zapomnianym)

Masz ma prawo do żądania usunięcia wszystkich lub niektórych danych osobowych. Żądanie usunięcia wszystkich danych osobowych będziemy traktować jako żądanie usunięcia konta Użytkownika. Masz prawo żądania usunięcia danych osobowych, jeżeli:

     1. wycofałeś określoną zgodę, w zakresie, w jakim dane osobowe były przetwarzane w oparciu o Twoją zgodę;

     2. Twoje dane osobowe przestały być niezbędne do celów, w których zostały zebrane lub w których były przetwarzane;

     3. wniosłeś sprzeciw wobec wykorzystywania Twoich danych w celach marketingowych;

     4. wniosłeś sprzeciw wobec wykorzystywania Twoich danych w celu prowadzenia statystyki korzystania z Serwisu, a sprzeciw został uznany za zasadny;

     5. Twoje dane osobowe są przetwarzane niezgodnie z prawem. Pomimo żądania usunięcia danych osobowych, w związku z wniesieniem sprzeciwu lub wycofaniem zgody, możemy zachować pewne dane osobowe w zakresie niezbędnym do celów ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń. Dotyczy to w szczególności danych osobowych obejmujących: imię, nazwisko, adres e-mail oraz historię kontaktów, które to dane zachowujemy dla celów rozpatrywania skarg oraz roszczeń związanych z korzystaniem z naszych usług.

  1. Prawo do ograniczenia przetwarzania danych.

Masz prawo do żądania ograniczenia przetwarzania Twoich danych osobowych. Jeżeli zgłosisz takie żądanie, do czasu jego rozpatrzenia uniemożliwimy Ci korzystanie z określonych funkcjonalności lub usług, z których korzystanie będzie się wiązało z przetwarzaniem danych objętych żądaniem. Nie będziemy też do Ciebie wysłać żadnych komunikatów, w tym marketingowych. Masz prawo do żądania ograniczenia wykorzystania Twoich danych osobowych w następujących przypadkach:

    1. gdy kwestionujesz prawidłowość swoich danych osobowych – wówczas ograniczymy ich wykorzystanie na czas potrzebny nam do sprawdzenia prawidłowości Twoich danych, nie dłużej jednak niż na 7 dni;

    2. gdy przetwarzanie Twoich danych jest niezgodne z prawem, a zamiast usunięcia danych zażądasz ograniczenia ich wykorzystania;

    3. gdy Twoje dane osobowe przestały być niezbędne do celów, w których je zebraliśmy lub wykorzystywaliśmy, ale są one potrzebne Tobie w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń;

    4. gdy wniosłeś sprzeciw wobec wykorzystania Twoich danych – wówczas ograniczenie następuje na czas potrzebny do rozważenia, czy – ze względu na Twoją szczególną sytuację – ochrona Twoich interesów, praw i wolności przeważa nad interesami, które realizujemy, przetwarzając Twoje dane osobowe.

  1. Prawo dostępu do danych

Masz prawo uzyskać od nas potwierdzenie, czy przetwarzamy Twoje dane osobowe, a jeżeli ma to miejsce, masz prawo:

    1. uzyskać dostęp do swoich danych osobowych;

    2. uzyskać informacje o celach przetwarzania, kategoriach przetwarzanych danych osobowych, o odbiorcach lub kategoriach odbiorców tych danych, planowanym okresie przechowywania Twoich danych lub o kryteriach ustalania tego okresu, o prawach przysługujących Ci na mocy RODO oraz o prawie wniesienia skargi do organu nadzorczego, o źródle tych danych, o zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji, w tym o profilowaniu oraz o zabezpieczeniach stosowanych w związku z przekazaniem tych danych poza Unię Europejską;

    3. uzyskać kopię swoich danych osobowych.

  1. Prawo do cofnięcia zgody

Jeśli Twoje dane przetwarzane są na podstawie wyrażonej zgody masz prawo ją wycofać w dowolnym momencie, co jednak nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania dokonanego przed wycofaniem tej zgody.

  1. Prawo do przenoszenia danych

Masz prawo otrzymać swoje dane osobowe, które nam dostarczyłeś, a następnie przesłać je do innego, wybranego przez siebie, administratora danych osobowych, np. do innego operatora podobnych serwisów. Masz również prawo żądać, by dane osobowe zostały przesłane przez nas bezpośrednio takiemu innemu administratorowi, o ile jest to technicznie możliwe. Twoje dane osobowe wyślemy w postaci pliku w formacie powszechnie używanym, nadającym się do odczytu maszynowego i pozwalającym na przesłanie otrzymanych danych do innego administratora danych osobowych.

  1. Prawo do skargi

Gdy uznasz, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy RODO lub inne przepisy dotyczące ochrony danych osobowych, możesz złożyć skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

 1. Jeżeli Administrator nie będzie w stanie zidentyfikować osoby składającej wniosek w oparciu o dokonane zgłoszenie, zwróci się do wnioskodawcy o dodatkowe informacje. Wniosek może być złożony osobiście lub za pośrednictwem pełnomocnika (np. członka rodziny).

 2. Ze względu na bezpieczeństwo danych, Administrator zachęca do posługiwania się pełnomocnictwem w formie poświadczonej przez notariusza lub upoważnionego radcę prawnego lub adwokata, co istotnie przyspieszy weryfikację jego autentyczności.

 3. Odpowiedź udzielana jest w formie pisemnej, chyba że wniosek został złożony drogą e-mailową lub zażądano w nim przekazania odpowiedzi w formie elektronicznej.

 4. W jakim czasie spełniamy Twoje żądanie? Jeżeli, w wykonaniu wymienionych powyżej uprawnień, występujesz do nas z żądaniem, spełniamy to żądanie albo odmawiamy jego spełnienia niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu miesiąca po jego otrzymaniu. Jeżeli jednak – z uwagi na skomplikowany charakter żądania lub liczbę żądań – nie będziemy mogli spełnić Twojego żądania w ciągu miesiąca, spełnimy je w ciągu kolejnych dwóch miesięcy informując Cię uprzednio o zamierzonym przedłużeniu terminu.

 5. Zgłaszanie skarg, zapytań i wniosków Możesz zgłaszać do nas skargi, zapytania i wnioski dotyczące przetwarzania Twoich danych osobowych oraz realizacji przysługujących Ci uprawnień.

VI. WYMÓG PODANIA DANYCH OSOBOWYCH

Podanie przez Użytkownika danych osobowych jest dobrowolne, ale w niektórych przypadkach może być konieczne do zawarcia umowy. W zależności od celu, w jakim dane są podawane:

 1. brak możliwości zarejestrowania się na Stronie (usługa świadczona droga elektroniczną),

 2. brak możliwości korzystania z usług Strony (usługa świadczona drogą elektroniczną, formularz kontaktowy)

VII. BEZPIECZEŃSTWO DANYCH

Administrator dokłada starań, aby zapewnić bezpieczeństwo Twoich danych osobowych. Strona używa szyfrowanej transmisji danych (SSL) podczas rejestracji i logowania, co zapewnia ochronę identyfikujących Cię danych oraz znacząco utrudnia przechwycenie dostępu do konta Użytkownika przez nieupoważnione systemy lub osoby. W celu zapewnienia integralności i poufności danych, Administrator:

 1. wdrożył procedury umożliwiające dostęp do danych osobowych jedynie osobom upoważnionym i jedynie w zakresie, w jakim jest to niezbędne ze względu na wykonywane przez nie zadania.

 2. stosuje rozwiązania organizacyjne i techniczne w celu zapewnienia, że wszystkie operacje na danych osobowych są rejestrowane i dokonywane tylko przez osoby uprawnione m.in. stosujemy dodatkowe zabezpieczenia przed atakiem hakerskim w oparciu o zewnętrzny plugin silnika Strony, który: blokuje na godzinę możliwość logowania dla użytkownika z IP po 10 błędnych próbach logowania, wyłącza numerację użytkowników WordPress’a w adresach URL, dodatkowo chroni skrypty z poziomu administracji Strony, wyłącza XML-RPC, wyłącza RSS, wyłącza REST API

 1. podejmuje ponadto niezbędne działania, by podwykonawcy i inne podmioty współpracujące z Administratorem dawały gwarancję stosowania odpowiednich środków bezpieczeństwa w każdym przypadku, gdy przetwarzają dane osobowe na zlecenie Administratora,

 2. prowadzi analizę ryzyka i monitoruje adekwatność stosowanych zabezpieczeń danych do identyfikowanych zagrożeń.

 3. w razie konieczności, Administrator wdraża dodatkowe środki służące zwiększeniu bezpieczeństwa danych.

VIII. PLIKI COOKIES

Administrator gromadzi dane dotyczące ruchu odwiedzających Stronę Użytkowników, co wymaga rejestracji adresów IP Użytkowników. Informacje te wykorzystywane są wyłącznie do obliczeń statystycznych i nie są udostępniane stronom trzecim, za wyjątkiem sytuacji, kiedy wymagają tego obowiązujące przepisy prawa.

 1. Poprzez pliki „cookies” należy rozumieć dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, przechowywane w urządzeniach końcowych użytkowników przeznaczone do korzystania ze stron internetowych. Pliki te pozwalają rozpoznać urządzenie użytkownika i odpowiednio wyświetlić stronę internetową dostosowaną do jego indywidualnych preferencji. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.

 1. Pliki „cookies” używane są w celu dostosowania zawartości stron internetowych do preferencji Użytkownika oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych. Używane są również w celu tworzenia anonimowych statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Użytkownik korzysta ze Strony, co umożliwia poprawienie jej jakości, z wyłączeniem personalnej identyfikacji użytkownika.

 2. Usuwanie plików „cookies” – oprogramowanie służące do przeglądania stron internetowych domyślnie dopuszcza umieszczanie plików cookies na urządzeniu końcowym. Ustawienia te mogą zostać zmienione w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym przesłaniu na urządzenie użytkownika. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej). Ograniczenie stosowania plików cookies, może wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronie internetowej.

Administrator przetwarza również zanonimizowane dane eksploatacyjne związane z korzystaniem ze Strony (adres IP, domena) do generowania statystyk pomocnych w administrowaniu Strony. Dane te mają charakter zbiorczy i anonimowy, tj. nie zawierają cech identyfikujących osoby odwiedzające Stronę. Dane te nie są ujawniane osobom trzecim.

IX. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

Strona może zawierać odnośniki do innych stron internetowych. Administrator zaleca by po przejściu na inne strony, zapoznać się z polityką prywatności tam ustaloną. Niniejsza polityka prywatności dotyczy tylko niniejszej Strony.

Administrator poinformuje Użytkowników o każdej zmianie Polityki Prywatności.